Zespół Placówek Oświatowych Policzna

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2017

Wójta Gminy Policzna

z dnia 27 marca 2017r.

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Policzna.

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) zarządzam co następuje:

 § 1.

 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

Ustalam wzór zgłoszenia do klasy pierwszej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Zespołu Placówek Oświatowych Policzna i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Wójt

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

 

http://zalacznik_nr_1.doc

http://zalacznik_nr_2.doc

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2017 22:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Kalinowska
Ilość wyświetleń: 423
29 marca 2017 22:11 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
29 marca 2017 22:10 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
29 marca 2017 22:04 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl